شانزدهمین همایش سالانه آسیب شناسی ایران
شانزدهمین همایش سالانه آسیب شناسی ایران

مشخصات شانزدهمین همایش سالانه آسیب شناسی 19-21 آذر ماه 93
19-21 آذر ماه 93
تهران، مرکز همایش های بین المللی رازی تهران
مبلغ ثبت نام پاتولوژیست ها: 1،800،000 ریال
مبلغ ثبت نام برای متخصصان غیرپاتولوژیست: 900،000 ریال
مبلغ ثبت نام برای دستیاران، پزشکان عمومی و کارشناسان 600،000 ریال 
پرداخت هزینه ثبت نام تنها به صورت آنلاین و از طریق سامانه آموزش مداوم خواهد بود.
ظرفیت: 1500 نفر
امتیاز همایش: 12.5 امتیاز بازآموزی
دبیر علمی شانزدهمین همایش: دکتر پیمان محمدی تربتی
دبیر اجرایی شانزدهمین همایش: دکتر حسین دارآفرین

برنامه های جانبی همایش با امتیاز جداگانه

عنوان برنامه

امتیاز

تاریخ

عنوان برنامه

امتیاز

تاریخ

مدون بیوشیمی II

3

93/09/19

مدون و اسلایدسمینار پوست III

3

93/09/20

مدون و اسلایدسمینار نسج نرم و استخوان

3

93/09/19

مدون ایمونولوژی I

3

93/09/20

مدون و اسلایدسمیناردستگاه تناسلی مردان

3

93/09/19

مدون و اسلایدسمینار گوارش

3

93/09/20

مدون و اسلایدسمینار بیماریهای اطفال

3

93/09/19

کنفرانس چالشهای تشخیصی در بیماریهای التهابی پوست

3

93/09/21

کنفرانس مبانی و روش کار در آزمایشگاه مولکولار

3

93/09/19

مدون و اسلایدسمینار دستگاه گوارش(کبد و مجاری صفراوی)

3

93/09/21

مدون بیوشیمی I -مدیریت کیفیت

3

93/09/20

مدون و اسلایدسمینار زنان I

3

93/09/21

مدون میکروبیولوژی I

3

93/09/20

مدون و اسلایدسمینار دستگاه عصبی مرکزی و عضله

3

93/09/21 برنامه های جانبی شانزدهمین همایش سالانه انجمن آسیب شناسی ایران
 شرکت در تمام برنامه های جانبی همایش منوط یه ثبت نام در کنگره از طریق سایت WWW.IRCME.IR می باشد.

عنوان برنامه

دبیر

زمان

ساعت

مدون بیوشیمی II

(کارگاه برنامه ریزی کیفیت در آزمایشگاههای کوچک)

دکتر فرحناز بیداری

دکتر علیرضا کروریان

93/09/20

20:00-15:00

برنامه مدون بیوشیمی I (سیستم استقرار مدیریت کیفیت در آزمایشگاه پزشکی)

دکتر مرتضی صدیقی

93/09/21

20:00-15:00

برنامه مدون ایمونولوژی I

دکتر مریم توحیدی

دکتر سعید آزادارمکی

93/09/20

20:00-15:00

مدون و اسلاید سمینار پاتولوژی نسج نرم و استخوان

دکتر تینا شوشتری زاده

93/09/19

20:00-15:00

مدون و اسلایدسمینار پاتولوژی پوست

دکتر فرحناز بیداری

93/09/20

20:00-15:00

مدون و اسلایدسمینار پاتولوژي دستگاه گوارش   (كبدو مجاري صفراوي) 

دکتر فرید آزموده اردلان

93/09/21

20:00-15:00

مدون و اسلایدسمینار پاتولوژی سیستم اعصاب مرکزی و عضله

دکتر یلدا نیلی پور

93/09/21

20:00-15:00

مدون و اسلایدسمینار پاتولوژی بیماریهای زنان

دکتر هانیه ژام

93/09/21

20:00-15:00

مدون و اسلایدسمینار گوارش

دکتر مسعود ستوده

93/09/20

20:00-15:00

مدون و اسلایدسمینار پاتولوژی دستگاه تناسلی مردان

دکتر محمود پروین

93/09/19

20:00-15:00

مدون و اسلایدسمینار پاتولوژی بیماریهای اطفال

دکتر فرزانه جدلی

93/09/19

20:00-15:00

مدون میکروبیولوژی I

دکتر آتوسا قریب

93/09/20

20:00-15:00


  • ثبت نام برنامه های مدون بزودی از طریق سامانه آموزش مداوم انجام خواهد پذیرفت.
  • برنامه های اسلایدسمینار علاوه بر مبحث نظری، دارای بخش عملی نیز می باشد که در زمان اجرای بخش عملی از تاریخ  93/9/15 از طریق همین سایت اعلام می گردد.
 برنامه های جانبی شانزدهمین همایش سالانه انجمن آسیب شناسی ایران
 شرکت در تمام برنامه های جانبی همایش منوط یه ثبت نام در کنگره از طریق سایت WWW.IRCME.IR می باشد.

عنوان برنامه

دبیر

زمان

ساعت

مدون بیوشیمی II

(کارگاه برنامه ریزی کیفیت در آزمایشگاههای کوچک)

دکتر فرحناز بیداری

دکتر علیرضا کروریان

93/09/20

20:00-15:00

برنامه مدون بیوشیمی I (سیستم استقرار مدیریت کیفیت در آزمایشگاه پزشکی)

دکتر مرتضی صدیقی

93/09/21

20:00-15:00

برنامه مدون ایمونولوژی I

دکتر مریم توحیدی

دکتر سعید آزادارمکی

93/09/20

20:00-15:00

مدون و اسلاید سمینار پاتولوژی نسج نرم و استخوان

دکتر تینا شوشتری زاده

93/09/19

20:00-15:00

مدون و اسلایدسمینار پاتولوژی پوست

دکتر فرحناز بیداری

93/09/20

20:00-15:00

مدون و اسلایدسمینار پاتولوژي دستگاه گوارش   (كبدو مجاري صفراوي) 

دکتر فرید آزموده اردلان

93/09/21

20:00-15:00

مدون و اسلایدسمینار پاتولوژی سیستم اعصاب مرکزی و عضله

دکتر یلدا نیلی پور

93/09/21

20:00-15:00

مدون و اسلایدسمینار پاتولوژی بیماریهای زنان

دکتر هانیه ژام

93/09/21

20:00-15:00

مدون و اسلایدسمینار گوارش

دکتر مسعود ستوده

93/09/20

20:00-15:00

مدون و اسلایدسمینار پاتولوژی دستگاه تناسلی مردان

دکتر محمود پروین

93/09/19

20:00-15:00

مدون و اسلایدسمینار پاتولوژی بیماریهای اطفال

دکتر فرزانه جدلی

93/09/19

20:00-15:00

مدون میکروبیولوژی I

دکتر آتوسا قریب

93/09/20

20:00-15:00


  • ثبت نام برنامه های مدون بزودی از طریق سامانه آموزش مداوم انجام خواهد پذیرفت.
  • برنامه های اسلایدسمینار علاوه بر مبحث نظری، دارای بخش عملی نیز می باشد که در زمان اجرای بخش عملی از تاریخ  93/9/15 از طریق همین سایت اعلام می گردد.
 برنامه های جانبی شانزدهمین همایش سالانه انجمن آسیب شناسی ایران
 شرکت در تمام برنامه های جانبی همایش منوط یه ثبت نام در کنگره از طریق سایت WWW.IRCME.IR می باشد.

عنوان برنامه

دبیر

زمان

ساعت

مدون بیوشیمی II

(کارگاه برنامه ریزی کیفیت در آزمایشگاههای کوچک)

دکتر فرحناز بیداری

دکتر علیرضا کروریان

93/09/20

20:00-15:00

برنامه مدون بیوشیمی I (سیستم استقرار مدیریت کیفیت در آزمایشگاه پزشکی)

دکتر مرتضی صدیقی

93/09/21

20:00-15:00

برنامه مدون ایمونولوژی I

دکتر مریم توحیدی

دکتر سعید آزادارمکی

93/09/20

20:00-15:00

مدون و اسلاید سمینار پاتولوژی نسج نرم و استخوان

دکتر تینا شوشتری زاده

93/09/19

20:00-15:00

مدون و اسلایدسمینار پاتولوژی پوست

دکتر فرحناز بیداری

93/09/20

20:00-15:00

مدون و اسلایدسمینار پاتولوژي دستگاه گوارش   (كبدو مجاري صفراوي) 

دکتر فرید آزموده اردلان

93/09/21

20:00-15:00

مدون و اسلایدسمینار پاتولوژی سیستم اعصاب مرکزی و عضله

دکتر یلدا نیلی پور

93/09/21

20:00-15:00

مدون و اسلایدسمینار پاتولوژی بیماریهای زنان

دکتر هانیه ژام

93/09/21

20:00-15:00

مدون و اسلایدسمینار گوارش

دکتر مسعود ستوده

93/09/20

20:00-15:00

مدون و اسلایدسمینار پاتولوژی دستگاه تناسلی مردان

دکتر محمود پروین

93/09/19

20:00-15:00

مدون و اسلایدسمینار پاتولوژی بیماریهای اطفال

دکتر فرزانه جدلی

93/09/19

20:00-15:00

مدون میکروبیولوژی I

دکتر آتوسا قریب

93/09/20

20:00-15:00


  • ثبت نام برنامه های مدون بزودی از طریق سامانه آموزش مداوم انجام خواهد پذیرفت.
  • برنامه های اسلایدسمینار علاوه بر مبحث نظری، دارای بخش عملی نیز می باشد که در زمان اجرای بخش عملی از تاریخ  93/9/15 از طریق همین سایت اعلام می گردد.
 برنامه های جانبی شانزدهمین همایش سالانه انجمن آسیب شناسی ایران
 شرکت در تمام برنامه های جانبی همایش منوط یه ثبت نام در کنگره از طریق سایت WWW.IRCME.IR می باشد.

عنوان برنامه

دبیر

زمان

ساعت

مدون بیوشیمی II

(کارگاه برنامه ریزی کیفیت در آزمایشگاههای کوچک)

دکتر فرحناز بیداری

دکتر علیرضا کروریان

93/09/20

20:00-15:00

برنامه مدون بیوشیمی I (سیستم استقرار مدیریت کیفیت در آزمایشگاه پزشکی)

دکتر مرتضی صدیقی

93/09/21

20:00-15:00

برنامه مدون ایمونولوژی I

دکتر مریم توحیدی

دکتر سعید آزادارمکی

93/09/20

20:00-15:00

مدون و اسلاید سمینار پاتولوژی نسج نرم و استخوان

دکتر تینا شوشتری زاده

93/09/19

20:00-15:00

مدون و اسلایدسمینار پاتولوژی پوست

دکتر فرحناز بیداری

93/09/20

20:00-15:00

مدون و اسلایدسمینار پاتولوژي دستگاه گوارش   (كبدو مجاري صفراوي) 

دکتر فرید آزموده اردلان

93/09/21

20:00-15:00

مدون و اسلایدسمینار پاتولوژی سیستم اعصاب مرکزی و عضله

دکتر یلدا نیلی پور

93/09/21

20:00-15:00

مدون و اسلایدسمینار پاتولوژی بیماریهای زنان

دکتر هانیه ژام

93/09/21

20:00-15:00

مدون و اسلایدسمینار گوارش

دکتر مسعود ستوده

93/09/20

20:00-15:00

مدون و اسلایدسمینار پاتولوژی دستگاه تناسلی مردان

دکتر محمود پروین

93/09/19

20:00-15:00

مدون و اسلایدسمینار پاتولوژی بیماریهای اطفال

دکتر فرزانه جدلی

93/09/19

20:00-15:00

مدون میکروبیولوژی I

دکتر آتوسا قریب

93/09/20

20:00-15:00


  • ثبت نام برنامه های مدون بزودی از طریق سامانه آموزش مداوم انجام خواهد پذیرفت.
  • برنامه های اسلایدسمینار علاوه بر مبحث نظری، دارای بخش عملی نیز می باشد که در زمان اجرای بخش عملی از تاریخ  93/9/15 از طریق همین سایت اعلام می گردد.
 برنامه های جانبی شانزدهمین همایش سالانه انجمن آسیب شناسی ایران
 شرکت در تمام برنامه های جانبی همایش منوط یه ثبت نام در کنگره از طریق سایت WWW.IRCME.IR می باشد.

عنوان برنامه

دبیر

زمان

ساعت

مدون بیوشیمی II

(کارگاه برنامه ریزی کیفیت در آزمایشگاههای کوچک)

دکتر فرحناز بیداری

دکتر علیرضا کروریان

93/09/20

20:00-15:00

برنامه مدون بیوشیمی I (سیستم استقرار مدیریت کیفیت در آزمایشگاه پزشکی)

دکتر مرتضی صدیقی

93/09/21

20:00-15:00

برنامه مدون ایمونولوژی I

دکتر مریم توحیدی

دکتر سعید آزادارمکی

93/09/20

20:00-15:00

مدون و اسلاید سمینار پاتولوژی نسج نرم و استخوان

دکتر تینا شوشتری زاده

93/09/19

20:00-15:00

مدون و اسلایدسمینار پاتولوژی پوست

دکتر فرحناز بیداری

93/09/20

20:00-15:00

مدون و اسلایدسمینار پاتولوژي دستگاه گوارش   (كبدو مجاري صفراوي) 

دکتر فرید آزموده اردلان

93/09/21

20:00-15:00

مدون و اسلایدسمینار پاتولوژی سیستم اعصاب مرکزی و عضله

دکتر یلدا نیلی پور

93/09/21

20:00-15:00

مدون و اسلایدسمینار پاتولوژی بیماریهای زنان

دکتر هانیه ژام

93/09/21

20:00-15:00

مدون و اسلایدسمینار گوارش

دکتر مسعود ستوده

93/09/20

20:00-15:00

مدون و اسلایدسمینار پاتولوژی دستگاه تناسلی مردان

دکتر محمود پروین

93/09/19

20:00-15:00

مدون و اسلایدسمینار پاتولوژی بیماریهای اطفال

دکتر فرزانه جدلی

93/09/19

20:00-15:00

مدون میکروبیولوژی I

دکتر آتوسا قریب

93/09/20

20:00-15:00


  • ثبت نام برنامه های مدون بزودی از طریق سامانه آموزش مداوم انجام خواهد پذیرفت.
  • برنامه های اسلایدسمینار علاوه بر مبحث نظری، دارای بخش عملی نیز می باشد که در زمان اجرای بخش عملی از تاریخ  93/9/15 از طریق همین سایت اعلام می گردد.
« توجه »

برای ارسال مقاله نیاز است که عضو باشید و با اطلاعات کاربری خود login نمایید.


مجله علمی پژوهشی
اطلاعات تماس
آدرس : تهران - میدان توحید - خیابان شهید غلامرضا طوسی (شباهنگ) - نرسیده به خیابان دکتر قریب - پلاک 63- واحد1        دفتر انجمن آسیب شناسی ایران                                         تلفن: 66596993-66912643-66912646    فکس : داخلی 105
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت به انجمن آسیب شناسی ایران تعلق دارد.